Cấu hình email Google App cho Ghost

Cấu hình email Google App cho Ghost

[Cách này chỉ dùng cho Ghost phiên bản 0.x.x]

Trên trang docs của Ghost có hướng dẫn cấu hình email cho Ghost nhưng chỉ có cho Gmail, còn muốn cấu hình cho domain riêng thì đây.

Sửa trong file config.js:

mail: {
      service: "Gmail",
      fromaddress: 'email-cua-ban',
      transport: 'SMTP',
      options: {
        host: "smtp.gmail.com", 
        secureConnection: true,
        port: 465,
        auth: {
          user: 'email-google-app@tenmien.com',
          pass: 'password'
         }
      }
    }

Ghost dùng module Nodemailer.