Dùng để liệt kê toàn bộ các route có trong app. View the code on [Gist](https://gist.github.com/9898206).…