List all api routes in Grape

List all api routes in Grape

Dùng để liệt kê toàn bộ các route có trong app.