markdown

A collection of 1 post

Target blank trong Markdown editor

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown editor nhưng mặc định Markdown lại không hỗ trợ thuộc tínhtarget="_blank&