Chạy crobjob mỗi N ngày

Vừa rồi mình có làm GitHubArchive, đây là một project mã nguồn mở có chức năng gửi email thống kê các top các repository của GitHub trong ngày. Cụ thể là top 25 repository mới nổi được nhiều người đánh dấu (star) nhất và top 25 repository được nhiều người…

Download 320Kbps song from mp3.zing.vn

#!/bin/sh songId=$1 parseJson () { python -c "import json,sys;sys.stdout.write(json.dumps(json.load(sys.stdin)$1))"; } fetch () { local output=`wget -q --method GET --progress=dot --output-document - http://api.mp3.zing.vn/api/mobile/song/getsonginfo?requestdata={\"id\":\"$songId\"}` local…