Update fork repo

Nội dung Đặt vấn đề Cách 1 Cách 2 Cách 3 Chú ý Thay đổi Đặt vấn đề Bạn fork một repo trên GitHub về account của bạn, sau một thời gian bạn nhận ra là repo của bạn đang "behind" repo chính vài commit. Bạn muốn lấy…