cronjob

A collection of 1 post

Chạy crobjob mỗi N ngày

Chạy crobjob mỗi N ngày

Vừa rồi mình có làm GitHubArchive, đây là một project mã nguồn mở có chức năng gửi email thống kê các top các repository của GitHub trong ngày. Cụ thể là top 25